Összes hír 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6441/html/koszonoviszonyban-si.html

Köszönőviszonyban sincs Csépke András válaszlevele a bíróságon tapasztaltakkal!


Ebben a perben vitatja a MÁV-Start többek között a kifizetés jogalapját is.

Idézet Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatójának Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke részére írt válaszleveléből:

Munkáltató az elszámolás metodikáját előzetesen külső szakértő cég bevonásával is felülvizsgáltatta és validáltatta. A független szakértő által is megállapítást nyert, hogy a MÁV Csoport érintett munkáltatói által egységesen alkalmazott elszámolási módszer helyes volt, és a vonatkozó jogszabályoknak maradéktalanul megfelelt, így a VDSzSz Szolidaritás által megfogalmazott további követelés megalapozatlan.
Erre vonatkozó érvelésünket eljáró jogi képviselőnk útján természetesen a perben is részletesen kifejtettük, de olyan nyilatkozatot sem ebben a perben, sem más fórumon nem tettünk, hogy a munkavállalóink részére már kifizetett bérpótlék-különbözetet utólag bármilyen formában vissza kívánjuk követelni.
A fentieket megerősítve tájékoztatom, hogy a MÁV-Start Zrt-nek a folyamatban lévő per kimenetelétől függetlenül semmilyen esetben sem áll, illetve nem is állt soha szándékában, hogy a munkavállalóink részére az Mt. korábbi 101.§ (3) bekezdése alapján kifizetett bérpótlékokat utólagosan visszaköveteljük. Ugyanakkor továbbra is fenntartjuk, és a bíróság előtti eljárásban készek vagyunk megvédeni azon álláspontunkat, hogy a bérpótlék-különbözet elszámolására a MÁV Csoportnál egységsen alkalmazott módszer jogilag helytálló és megalapozott volt, így minden azonos jogalapra alapított további követelés megalapozatlan.

 

Ismeretes: A MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére írt levelében Bárány Balázs jelezte: Csépke András egy korábbi, 2016. november 15-i, 7270-12/2016/START. számú levelében utalt arra, hogy honlapunkon téves tájékoztatás jelent meg.

A "Félő, hogy a MÁV-Start vissza akarja fizettetni a munkavállalókkal az átutalt túlóra-pótlékokat!" című cikkünkben ugyanis arról számoltunk be, hogy a MÁV-Start vezérigazgatója az általa megbízott ügyvédi irodán keresztül nem kevesebbet kért, mint azt, hogy a bíróság állapítsa meg: a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak részére történt eddigi kifizetéseknek nem volt jogalapja. Így a jogerős bírósági ítéletre hivatkozva utólagosan visszakövetelné a MÁV-Start munkatársai részére az Mt. - időközben hatályát vesztett - rendelkezése alapján a kifizetett bérpótlék különbözeteket.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke levelében leszögezte: tájékoztatásunk nem volt téves, ugyanis a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz a Csépke András által megbízott ügyvédi iroda érdemi ellenkérelmében valóban vitatja a kifizetések jogalapját, és ennél fogva kéri a bíróságot, hogy ítéletében ezt állapítsa meg. Ezt az állításunkat az 5.M.353/2016. számú perhez benyújtott ellenkérelemben foglaltak támasztják alá. Tételesen:

- 3. oldal: a kérésünk jogalapja és az összegszerűség is teljes mértékben megalapozatlan
- 4. oldal: tagadja a jogalapot
- 9. oldal: a 78.472 Ft-ot is tartozatlanul fizette ki
- 11. oldal: további tartozása nem áll fenn (= 78.472 Ft járt a felperes részére, több nem)

Ha az ellenkérelemben foglaltaknak helyt adna a bíróság, a munkáltató dönthet úgy, hogy 60 napon túl is visszakövetelheti az ez esetben tévesen kifizetettnek minősülő munkabért (mint jogalap nélküli kifizetést), amennyiben a munkavállalói kifizetés alaptalanságát felismerte (Mt. 164.§). Bárány Balázs úgy vélte: ismerve Csépke András munkatársaihoz való barátságos viszonyát, alappal tételezhető fel, hogy a lehetőséggel élve a MÁV-START Zrt. intézkedne a már korábban kifizetett bérpótlék visszafizettetéséről. Mint korábbi hírünkben örvendetes fejleményként értékeltük, hogy Csépke András korábbi leveléből az az örvendetes fejlemény olvasható ki, hogy a MÁV-Start vezérigazgatója letett erről a szándékáról. Ezzel kapcsolatban Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke megjegyezte:

Ez így helyes, az viszont már kevésbé, hogy a már korábban teljesített rendkívüli munkavégzéseket a MÁV-START Zrt. - egy meg nem nevezett orákulumra hivatkozva - a kifizetett bérpótlék-különbözet összegéből levonta.

 

Emiatt - az álláspontunk szerint etikátlan és jogszerűtlen cselekedet miatt - kényszerülünk a jelenleg is folyamatban lévő, és fentiekben hivatkozott peres eljárásra. Ismeretes: november 8-án elkezdődött a VDSzSz Szolidaritás által az újraszámfejtés hiányosságai miatt kezdeményezett újabb per a Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon.

Emiatt sem mi, sem pedig a bíróság nem volt abban a helyzetben, hogy érdemben nyilatkozzon annak tartalmáról. Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke videónkban reményét fejezte ki, hogy a következő tárgyalási fordulón, december 15-én elsőfokon pont kerül az ügy végére.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke meglehetősen nemtelennek nevezte a MÁV-Start Zrt. eljárását. Bárány Balázs szerint nem igazán érthető, hogy erre mi szükség van - mégha jogilag esetleg védhető is a MÁV-Start álláspontja, etikailag semmiképp sem tartható. Hiszen a munkáltató az általa korábban elrendelt és a munkavállalók által teljesített rendkívüli munkaidőket nem tekinti a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak érdekében indított perben rendkívüli munkaidőnek. Mint mondta: 

Ez szerintem az erővel való visszaélés. Leegyszerűsítve: aki sokat dolgozott, az pórul járt. Aki feláldozta a szabadidejét azért, hogy rendkívüli munkaidőben is szolgálja a MÁV-Start Zrt-t, azon most elverik a port. Ez ilyen egyszerű.

 

Hozzátette, lehet csűrni-csavarni a dolgot, lehet nagyokat jogászkodni, de az elfogadhatatlan, hogy a MÁV-Start vezérigazgatójának, Csépke Andrásnak ez a tarthatatlan gyakorlat nem jut el a tudatáig.

Bárány Balázs kijelentette:

Egyébiránt megvallom, azt reméltem, hogy december 1-jén a MÁV-Startot képviselő ügyvéd bejelenti, hogy elfogadja a követelésünket, eláll a pertől, hiszen a MÁV-Start adós.
Nem kevéssel adós: (...) ha ebben a hónapban legalább azt az összeget nem fizeti meg a munkavállalóinak, amit tavaly (...)  decemberben megfizetett, akkor a vasutasokat jelentős reálkereset-csökkenés [éri].

Úgy vélem, hogy erre kellene az erőket koncentrálni, hogy ezek a kifizetések még ebben a hónapban megtörténjenek,

Ehhez kellene a forrásokat megtalálni, Bárány Balázs lehetőségként említette a BKK-tól az elmaradt évi 2,5 milliárd forint visszamenőleges beszedését, aminek teljes összege már 12,5 milliárdra rúg: ez bőven nyújtana fedezetet az előbb említettek megfizetésére.

Persze, ha a MÁV-Start vezetése a BKK-val szemben is úgy járna el, ahogy egyébként saját munkavállalóival szemben teszi - azaz nagyon szigorúan, következetesen, ügyvédeket is felbérelve - akkor az előbb említett összegből bőven jutna nem csak a MÁV-Start, hanem a MÁV Zrt. munkavállalói számára is, és nem lenne kérdéses, hogy idén decemberben a tavalyi kifizetésre ismét sor kerülhet-e. Ahogy a mértéke sem lehet kétséges - szögezte le Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

Mint ismeretes, a készenléti jellegű munkakörökkel kapcsolatban a Szegedi Törvényszék az év elején jogerős ítéletet hirdetett. Ennek nyomán hosszas küszködések eredményeként az érintettek számára a MÁV vállalatcsoport elszámolta és kifizette az elmaradt jövedelmeket. Ahogy arról beszámoltunk, az elszámolással kapcsolatban támadtak aggályaink, ezt a munkáltatók felé több alkalommal is jeleztük szóban és írásban egyaránt, remélve, hogy megnyugtató módon, végleg le tudjuk zárni ezt az ügyet - idézte fel Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke korábbi videónkban.

Nem így történt, épp ezért vezető jegyvizsgáló tagtársunk a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére keresettel fordult a Szegedi Munkaügyi Bírósághoz, ahol szakszervezetünk képviseli az újraszámfejtés hiányosságai miatt indított perben. Mint sokak számára ismert, a pernek az a lényege, hogy

a munkáltató a korábbi elszámolásból kivette a munkavállaló által rendkívüli munkavégzéssel töltött időt, mondván, hogy az órakereten felül történt, ezért kétszeres kifizetésként jelenne meg, ha azt rendkívüli munkavégzésként ismét elszámolná.

 

Álláspontunk szerint a munkáltató ezekben az esetekben mindenkivel szemben rendkívül rosszhiszeműen és méltánytalanul jár el, ha ezt az időtartamot nem számolná el a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében rendkívüli munkavégzésként.

Ez a per a MÁV Zrt-nél keveseket érint - a MÁV Zrt. becslése szerint mintegy harminc munkavállalót -, közülük nagyjából tízen-tizenöten a VDSzSz Szolidaritás tagjai.
A MÁV-Start Zrt esetében azonban ezres nagyságrendű a kisebb-nagyobb mértékben érintettek száma. Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnökének számításai szerint részükre összesen több százmilliót kell pótlólagos kifizetnie a munkáltatónak.


A VDSzSz Szolidaritás 2016. február 25-én jogerősen pert nyert a Szegedi Törvényszéken, majd a szakszervezetünkkel folytatott egy hónapos huzavona után a munkáltatók vállalták, hogy részletes elszámolás alapján 3 évre visszamenőlegesen kifizetik a több milliárdos nagyságrendű elmaradt túlórapótlékot a mintegy tízezer érintett vasutas számára.

A VDSzSz Szolidaritás megragad minden alkalmat, hogy megtámadja a munkáltató inkorrekt, jogellenes magatartását! Mindezt több okból is tesszük. Egyrészt azért, mert a jogszabályok betartása mindenki számára kötelező, nem lehet csak azért kibújni alóluk, mert ez anyagi terhet jelent a munkáltatók számára. Másrészt a nagyon alacsony vasutas jövedelmeket próbáljuk így korrigálni, emelni: megragadunk minden alkalmat, hogy jogi úton megtámadjuk a munkáltató - álláspontunk szerint - inkorrekt, jogellenes magatartását, ami miatt az alacsony jövedelmek még tovább csökkennek!

Letölthető dokumentumok:
scan_20161202144216.pdf (65 kb)

Hozzászólások