Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6477/html/itt-talalod-a-2017-e.html

Itt találod a 2017. évi adóelőleg-nyilatkozatokat és a tájékoztatót!


Érdemes elolvasni, van pár fontos részlet.

Pár részlet, címszavakban:

  • Leadási határidő: 2017. január 20. (a későbbiekben minden hónap 25-e)

Fontos: családi kedvezménynél

  • a nyilatkozat csak a gyermekek adószámának beírásával fogadható el, természetes azonosítót beírni már nem lehet.
  • a házas vagy élettárs írja alá,
  • házas vagy élettárs munkáltatójának már nem kell leigazolnia semmit.

Személyi kedvezmény igénylésnél nagyon fontos, hogy nem kell újra nyilatkozni, ha valaki már eddig is részesült a kedvezményben és állapota "végleges".

Első házasok kedvezményénél változás, hogy nem probléma, ha már családi kedvezményben részesül. Ettől függetlenül jár az első házasok kedvezménye is, a házasságkötést követő hónaptól maximum 24 hónapon át.

És akkor lássuk a munkáltató tájékoztatóját, alatta mellékeltük a nyilatkozatokat is.

"ADÓELŐLEG NYILATKOZATOK 2017.

Tisztelt Vasutas Munkavállalók!

A 2017. év során a havi adóelőleg meghatározásánál az alábbi adókedvezmények, illetve költség elszámolás vehető figyelembe, amelynek érvényesítéséhez nyilatkozat leadása szükséges:

1. Családi kedvezmény
2. Személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos magánszemély kedvezménye)
3. Költségnyilatkozat az adóelőleg megállapításánál figyelembeveendő költségről
4. Első házasok kedvezménye

1) A családi kedvezmény
Jogosultnak minősül a szülővel együtt élő élettárs, ha az érintett gyermekkel közös lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.
Jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély és a családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is. Ez alapján a nevelőszülő és a gyám közös háztartásban élő házastársa is jogosultként veheti igénybe a családi kedvezményt.
2017. január 1-től a nagykorúvá váló, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (például gyámság alá helyezett gyermek) családi kedvezményét az elhunyt szülője testvérének is átadhatja.
2017. január 1-től eltartottnak minősül az a személy is, aki a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető, vagy figyelembe vehető lenne, még akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg (hanem például rokkantsági járadékot), vagy családi pótlékot nem állapítanak meg (például a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek után, az eddigiekhez hasonlóan), vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (például tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek).
A hatályos törvény adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezése szerint a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek is lehet családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot tenni. Így rendelkezik a hatályos Tbj. is a családi járulékkedvezmény vonatkozásában.
A családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról:
A családi kedvezmény igénybevételére jövedelem korláttól függetlenül lehetőség van. A családi járulékkedvezmény igénybevételének lehetősége továbbra is fennáll. A nyilatkozat kitöltésekor kérjük, figyelmesen olvassa el az ide vonatkozó részt.
A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:
a) egy eltartott esetén 66.670 forint adóalap csökkenést jelent (mely 10.000,- Ft adócsökkenést eredményez havonta),
b) kettő eltartott esetén 2017-ben 100.000 forint adóalap csökkenést jelent (mely 15.000,- Ft adócsökkenést eredményez gyermekenként havonta),
c) három és minden további eltartott esetén 220.000 forint adóalap csökkenést jelent (mely 33.000,- Ft adócsökkenést eredményez gyermekenként havonta),
amely családon belül – házastársak, élettársak között – közösen érvényesíthető. A megosztásra vonatkozó szabályokat a nyilatkozat tájékoztató részében részletesen ismertetjük.
A családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatot a házastársaknak, élettársaknak alá kell írni, azonban 2017. január 1-től a házastárs, élettárs munkáltatójával már nem kell igazoltatni.
2017. január 1-től a családi kedvezményt érvényesítő magánszemélynek gyermekük születését követően nem kell új nyilatkozatot tenniük a munkáltató részére, ha magzatra tekintettel a várandósság időszakában már érvényesítették a családi kedvezményt, a gyermek megszületését követően pedig a családi pótlékra való jogosultságuk okán lesznek jogosultak a kedvezményre.
2017. január 1-től a szülők egyezsége is elegendő felváltva gondozott gyermek esetén a családi kedvezmény érvényesítéséhez (korábban ehhez a bíróság jogerős döntésére volt szükség)

Csak hiánytalanul kitöltött ( nélkülözhetetlen a gyermek adóazonosító jele ) nyilatkozatot fogadhat be a munkáltató!

2) A súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról kell nyilatkozni azzal, hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. Aki korábban végleges fogyatékos állapotról nyilatkozott, annak nem kell új nyilatkozatot tennie.

3) A nem önálló tevékenységből (például munkaviszonyból) származó bevétel csökkentése céljából költségnyilatkozatot lehet adni, ha a kifizető, a munkáltató olyan költségtérítést (is) fizet, ami a törvény által igazolás nélkül elismert költség összegét meghaladja.(pl. saját gépjármű hivatalos célú használata után, a 15 Ft/km feletti költség-átalányrész). Ha Ön nem kér költséglevonást az ilyen költségtérítésből, akkor a törvény által igazolás nélkül elismert költség összegét meghaladó részt, ilyen elismert költség hiányában pedig a költségtérítést teljes egészében figyelembe kell venni az adóelőleg alap meghatározása során.

4) Első házasok kedvezménye
2014. december 31-ét követő házasságkötés esetén, ha legalább az egyikük az első házasságát köti, a házasságkötést követő hónaptól kezdődően jogosultsági hónaponként együttesen 33.335 forint adóalap-csökkentő kedvezményt érvényesíthetnek a házastársak, ami havi 5 ezer forint adócsökkenést jelent. A kedvezmény legfeljebb 24 hónapig érvényesíthető, függetlenül attól, hogy a magánszemély ezt követően (gyermekre tekintettel) jogosulttá válik-e családi kedvezményre. A kedvezmény igénybevételének nem akadálya, ha a házasság megkötésekor a házastársak bármelyike már jogosult családi kedvezményre. Az első házasok kedvezménye sorrendben megelőzi a családi kedvezményt. A kedvezmény az összeg megosztásával érvényesíthető. Megosztásnak minősül az is, ha a kedvezményt csak a házastársak egyike veszi igénybe. A kedvezmény a házastársak nyilatkozata alapján már az adóelőleg levonásánál figyelembe vehető. A kedvezményt az adóelőleg megállapítására kötelezett magánszemély is érvényesítheti. A bevallásban, munkáltatói elszámolásban a kedvezmény érvényesítése független attól, hogy az adóelőlegnél melyiküknél vették figyelembe, az érvényesítés feltétele a közösen tett nyilatkozat.

Az adóalap csökkentő kedvezmények érvényesítésének feltétele 2017-ben is az, hogy a kedvezmény érvényesítésére tett írásbeli nyilatkozatot a munkavállaló az adóelőleg megállapítása előtt a munkáltatónak átadja.

Az adóalap csökkentő kedvezmények igényléséhez szükséges nyilatkozat nyomtatványok és részletes kitöltési útmutatók, bármely humán ügyfélszolgálati irodában beszerezhetőek, illetve ezen Tájékoztató mellékleteként is megtalálhatók!

A nyilatkozatok az anya-ügyfélszolgálati irodában adhatók le 2017. január 20-ig annak érdekében, hogy a január havi számfejtés során már figyelembe tudjuk venni.
A továbbiakban a tárgyhónap 25-ig leadott nyilatkozatok a tárgyhónap elszámolása során kerülnek figyelembe vételre.


Budapest, 2017. január 2.


MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Humán Szolgáltatás"

Hozzászólások