Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6848/html/alairta-a-2018-as-be.html

Aláírta a 2018-as bérmegállapodást a MÁV-csoport a szakszervezetekkel!


A MÁV Zrt. és a vasutas érdekképviseletek által 2017-ben kötött, a tulajdonos Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott, három évre szóló bérmegállapodás 2018-ra átlagosan 12 százalékos bérfejlesztést határozott meg.

Január 19-én létrejött a 2018. évi bérmegállapodás a MÁV Zrt-nél!

A MÁV Zrt. Humánerőforrás Vezérigazgató-helyettesi Szervezet közleménye szerint az idei bérfejlesztés munkaköri kategóriánkénti konkrét megvalósításáról a munkáltató és az érdekképviseletek – konszenzus alapján – az alábbiak szerint állapodtak meg.

Valamennyi nem vezető beosztású (nem premizált) munkavállaló 2018. január 1-jétől alanyi jogú bérfejlesztésben részesül, amennyiben a garantált bérminimum emelésével béremelése nem érte el az alábbi százalékos mértéket:

Alanyi jogú emelés (%) MMK-szerint (Figyelem: MÁV Zrt.)
6 MMK: 10,0%
7 MMK: 10,0%
8 MMK: 10,0%
9 MMK: 10,0%
10 MMK: 10,0%
11 MMK: 12,0%
12 MMK: 12,0%
13 MMK: 12,0%
14 MMK: 11,0%
15 MMK: 9,5%
16 MMK: 9,0%
17 MMK: 9,0%

Az alanyi jogon megvalósuló bérfejlesztéssel tovább javul a vasutas munkavállalók bérpiaci helyzete. A százalékos eltérések a bérsávtorlódást kerülik el.

2018. január 1-jétől a váltókezelői munkaköröket (a váltókezelő-gyakornoki munkakör kivételével), valamint a gurítóberendezés-kezelő, a váltóállító táblakezelő, valamint a vonat fel- és átvevő munkaköröket a 9-es MMK-kategóriába sorolták át, így esetükben az alanyi jogú alapbéremelés már ennek megfelelően valósul meg.

A felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörökben a „diplomás minimálbér” az alábbiak szerint emelkedik:
• főiskolai végzettség (bachelor, Bsc-, BA) esetén 300 000 Ft/hó;
• egyetemi végzettség (master, MSc-, MA) esetén 340 000 Ft/hó.

A 2017 novemberében kötött megállapodással bevezetett vasutas életpályához kötődő bértábla értékei az adott kategóriához tartozó alapbérsávok alanyi jogú bérfejlesztésének százalékos mértékével emelkednek.

A munkáltató és az érdekképviseletek közös szándéka alapján a munkáltatói jogkörgyakorlók – az alanyi jogú alapbéremelésen túl – jogosultak az irányításuk alá tartozó munkavállalók részére differenciált alapbéremelést biztosítani. Ennek végrehajtása során:

• az egy munkavállalónak biztosított alapbéremelés nem lehet kevesebb 3000 Ft/hó összegnél;
• a 6-14-es, illetve a 15-17-es MMK-csoportokra meghatározott differenciálási keret csak a megjelölt MMK-csoporton belül használható fel.

A differenciálás végrehajtása során a munkáltatói jogkörgyakorlók kötelesek különös figyelemmel lenni:

• a munkakör munkaerőpiaci helyzetére;
• a munkakör leterheltségére;
• a munkakört betöltő munkavállaló állami iskolai végzettségére, szaktudására, tapasztalatára, és a feladatokhoz való hozzáállásra;
• a bérfeszültségek kezelésére;
• az utánpótlás biztosítására;
• a munkavállalók méltányos érdekeire.

A differenciált béremelés lehetőséget ad a munkáltatói jogkörgyakorlók számára a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalók elismerésére.

Fontos kiemelni, hogy tovább nő a munkáltató által nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, amelynek mértéke önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén 2018. január 1-jétől a munkavállaló alapbérének 3,5 százaléka.

A MÁV Zrt. vasúti járművezetőinek balesetmentességét ösztönző bérpótlék biztosítására kötött megállapodást változatlan feltételekkel további egy évre, 2018. december 31-ig meghosszabbították.

A Kollektív Szerződésben foglaltak szerint a Választható Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) rendszerében 2018-ban is bruttó 271 400 Ft juttatásban, valamint alanyi jogú béren kívüli juttatásban – SZÉP-kártya vendéglátás alszámlára történő utalás nettó 92 900 Ft értékben – részesülnek a munkavállalók. A választható juttatások köre két új elemmel bővül: valamennyi munkavállalónak lehetősége lesz diákhitel-törlesztési támogatás, valamint mobilitási célú lakhatási támogatás igénybevételére is.

Az igényelhető munkabérelőleg felső határa 150 000 Ft-ról 240 000 Ft-ra változik.

A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segélyjuttatásokra a korábbi 3100 Ft/fő keretösszeg helyett 2018-ban 3300 Ft/fő munkavállalói keretösszeg áll rendelkezésre. Ehhez kapcsolódóan a temetési segély mértéke a korábbi 55 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra emelkedik.


Mint Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke fogalmazott, a keretmegállapodásnak megfelelően átlagosan 12%-os bér lett felosztva a MÁV Zrt. munkavállalói között (ld. mellékelt megállapodás).

Örülünk annak, hogy a MÁV Zrt. nem óhajtott semmilyen formában kifarolni érdemi, lényegi módosításokat eszközölni a keretmegállapodásban foglaltakon, így egy konstruktív és viszonylag gyors tárgyalást követően eredményre jutottunk. Annak is kifejezetten örülünk, hogy egy régóta húzódó probléma végére pontot tudtunk tenni, így a váltókezelő, a gurítóberendezést kezelő, váltóállító táblakezelő és a vonat fel- és átvevő munkakörök esetében egységesíteni lehetett a [munkavállalók] besorolását: mindannyian a 9. MMK-osztályba kerültek.

 

Ez áttörést jelent Bárány Balázs szerint, hiszen a munkáltató immáron befogadta azt a Kúria által 2014-ben hozott döntést, amely lényegében kimondja, hogy a munkavégzés során nem igazán lehet különbséget tenni csak azért, mert valaki eltérő iskolai végzettséggel rendelkezik.

Ez önmagában nem indokolja, hogy lényegi megkülönböztetést lehessen tenni az adott munkakört betöltő munkavállalók között. Hangsúlyozom, lényegit. És itt lényegi volt, ezért volt szükség arra, hogy ezt rendezzük, és ez úgy tűnik, sikerült. Reméljük, hogy az érintettek nem fognak elégedetlenek maradni.

 

Az alanyi jogú bérfejlesztést az MMK-osztályok szerint különböző mértékben kell végrehajtani:

  • a 6-10 MMK-osztályba tartozók mindegyike 10%-os,
  • a 11-13 MMK-osztályba tartozók 12%-os,
  • a 14. MMK-osztályú munkavállalók 11%,
  • a 15. MMK-ban 9,5%,
  • a 16-17. MMK-ba tartozók részére 9% alapbérfejlesztésben részesül. 

A differenciált alapbér mértéke MMK-osztályonként megosztásra került, mégpedig oly módon, hogy

  • a 6-14. MMK-ba tartozók esetében a differenciálási keret 0,5%,
  • a 15. MMK osztályban lévőknél 1%,
  • és a 16-17. MMK-osztályban lévőknél pedig 1,25%.

Ezeket a kereteket csak az adott MMK-osztályon belül lehet felhasználni a differenciálásra.
A differenciálás során a munkáltatói jogkörgyakorlónak a megállapodásban foglalt szempontokat különösen figyelembe kell venni, talán a legfontosabb, hogy a méltányos érdekeket kötelező figyelembe vennie. Ezt annál is inkább hangsúlyozom, mert bár a megállapodás erről nem szól, de teljesen evidens, hogy ezt a megállapodást a szakszervezetek és a munkáltató kötötte, tehát az aláíróknak joguk van ellenőrizni, hogy az abban foglaltak miképpen valósulnak meg.

Épp ezért javaslom a tisztségviselőinknek, hogy kezdeményezzenek időben egyeztetéseket, illetőleg konzultációt a munkáltatói jogkörgyakorlókkal, hogy a differenciálás elvei tisztázottak legyenek mindkét fél számára. Ne utólag kelljen viaskodni, veszekedni, hogy nem a megállapodásnak megfelelően történtek. Ebben nincs semmi újdonság, ehhez a szakszervezeti tisztségviselőnek nem csak, hogy joga van, hanem kötelessége is a tagjai érdekei védelmében. (...) Azért nem lett még egyszer külön ez kihangsúlyozva a megállapodásban, mert ez triviális, és gyengítette volna a jogainkat, úgy vélem.

A fentieken túl természetesen a munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást további 0,5%-kal növeli, tehát január elsejétől a bruttó kifizetéseket 3,5%-os nyugdíjpénztári befizetési kötelezettséggel kell a munkáltatónak számba venni. Én úgy vélem, hogy az öngondoskodás fontos intézménye erősödik ezáltal.

A VBKJ gyakorlatilag változatlan azzal a könnyítéssel, hogy a munkáltató vállalta - ez ugyan nincsen a megállapodásban, de a végrehajtási utasításban szerepelni fog - hogy a havi 8 ezer forintos kifizetés, illetve a SZÉP-kártya utalás utolsó részletét novemberben teljesíti.

A MÁV Zrt. igyekszik vonzóvá tenni a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára a vasúti pályát, ezért a főiskolai végzettséggel rendelkezők számára a minimális havi alapbér 300 ezer forintra, míg az egyetemi végzettségűek esetében 340 ezer forintra változott.

A bérintézkedéseket értelemszerűen január elsejétől kell végrehajtani - ebből fakadóan a februárban esedékes bérkifizetésnél a megállapodásba foglalt eredménynek már meg kell jelennie a fizetési szalagon, illetve az átutalási értesítőn.

Megállapodásunk régi-új eleme, hogy az MMK-osztályok minimális és maximális sávhatárait tartalmazza, illetőleg a kor haladtával járó fizetési "ugrásokról" is az 1. számú mellékletként feltüntetett táblázat rendelkezik. Ami fontos: azok esetében, akik elérték az életkor alapján járó fizetésnövelést, a munkáltató vállalta, hogy az időtartamot betöltő hónapot követő hó elsejétől már az emelt jövedelmet biztosítja számukra. Ezt szintén a megállapodás tartalmazza.

Úgy gondolom, hogy jelen bérmegállapodás segíteni fogja azt az utat mielőbb bejárni, amelynek végén a régóta várt bértarifa-rendszer megalkotásra, aláírásra kerülhet. Mint arról már többször szóltunk, úgy tervezzük, hogy a tárgyalásokat mielőbb elkezdve még lehetőleg ebben a félévben pontot tudunk tenni erre az i-betűre is.
A megállapodás tartalmazza, hogy a konszernkörbe bevont gazdasági társaságok esetében is hasonló elvek mentén kell a bérmegállapodásokat megkötni. Az erre irányuló tárgyalások ma kezdődnek elsőként a MÁV-Start Zrt-vel kell megküzdenünk, ami szerintem nehezebb lesz, mint a MÁV Zrt. esetében.

A MÁV Zrt-nél a bérmegállapodás megkötésében nagy segítség volt az, hogy a VSZ-szel mindvégig partneri, őszinte, nyitott tárgyalásokat, háttértárgyalásokat tudtunk folytatni, amelynek az is volt az eredménye, hogy a legutóbbi tárgyaláson immáron szakszervezetünk és a VSZ elnöke közös álláspontot tolmácsolt a munkáltató felé az egyes bérelemekre, bérintézkedésekre vonatkozó követelések kapcsán.


Szomorú dolog történt a VÉT-ülésen, hiszen a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettes asszonya elmondta, hogy egy vasutas munkatársunk súlyos állapotban van. Egyben köszönte is mindazok segítségét, akik igyekeznek enyhíteni a család fájdalmát azzal, hogy sorban állnak azért, hogy vért adhassanak - ezzel is segítve a mielőbbi remélt felépülést. Én nem akarok kérni senkit, úgy gondolom, felesleges a tagjainkat erre kérni. (...) Szakszervezetünk is köszöni, hogy ennyi sok segítőkész és szolidáris vasutast tudunk a tagjaink között, és nagyon-nagyon reméljük, hogy a jövőben nagyon ritka esetben kell hasonló kéréssel fordulnia a családtagnak - aki szintén vasutas és édesanya - a kollégákhoz, a vasutasok nagy táborához.