Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/6937/html/ujszaszi-baleset-32-.html

Újszászi baleset: 32 kérdés a Vasútbiztonsági Igazgatóság részére


Csak egy a sok közül: A VBI szándékozik-e hamis vád és mentőkörülmény elhallgatásának alapos gyanúja okán büntetőfeljelentést tenni? Persze a többi is elolvasható, mellékeljük.

1. A budapesti VBI-szervezet (Vasútbiztonsági Igazgatóság) által tartott 2016.09.14-i értekezlet résztvevői miért nem írtak alá jelenléti ívet?

2. Fentiek tükrében a biztonsági értekezleteken résztvevők mi okból írnak utólag jelenléti ívet és töltik ki az e-mail címüket és telefonszámukat tartalmazó rubrikákat?

3. A 2016.09.14-i emlékeztetőt miért csak a vizsgálatot vezető írta alá?

4. Mi a kétségtelen bizonyíték arra, hogy 2016.09.14-i emlékeztetőben említett tárgyaláson a néhai Hosszú Lajos jelen volt, ott nyilatkozott, ha igen, milyen tartalmú nyilatkozatot tett, illetve átadott-e bárkinek bármit?

5. A budapesti VBI szervezet vezetése miért kutakodott Kondor Balázs szolnoki csomóponti főnöknek a KBSz-nél 2018.06.06-i megjelenések miértjére választ keresve?

6. A VBI tisztában van-e azzal, hogy kizárólag az általuk a nyomozóhatóságnak elküldött vizsgálati anyagban foglaltak alapján gyanúsította meg a rendőrség két tagtársunkat? (Mivel említett anyagban nevesítetten a baleset bekövetkezéséért kizárólag a forgalmi szolgálattevőt és a váltókezelőt nevezték meg.)

7. A baleset idején a forgalmi szolgálattevővel egy szolgálati helyiségben tartózkodó külsős forgalmi szolgálattevőt a VBI miért nem hallgatta meg, hiszen ő egyértelműen tudott volna nyilatkozni a forgalmi szolgálattevőnek a baleset idején végzett tevékenységéről?

8. A TEB-nél és a pályafenntartásnál foglalkoztatottak közül a balesettel kapcsolatban kiket hallgattak meg?

9. A Felügyelő Bizottság (FB) döntése ellenére Farkas Zoltánnak miért tiltotta meg Kertész Ottó, hogy a hangrögzítő berendezésen hallható, a balesettel összefüggésbe hozható felvételt az FB, így a VDSzSz Szolidaritás képviselője is megkapja?

10. A 2018.04.04-i FB-ülésen elhangzottaknak megfelelően a VBI részéről mikor szolgálnak erkölcsi elégtétellel a „jóvoltukból” ártatlanul meghurcolt vasutasoknak?

11. A VBI mikor kérelmezi a nyomozóhatóságnál a jelentése alapján indított büntetőeljárás bűncselekmény hiányában történő megszüntetését?

12. A VBI mikor kér elnézést tagtársainktól a történtekért; biztosítják-e őket arról, hogy a jövőben másképpen lesz?

13. A VBI milyen tanulságot és elvárható személyi konzekvenciákat kíván levonni és milyen intézkedéseket szándékozik foganatosítani?

14. A VBI-nél a történtek miatt ki érez lelkiismeret-furdalást, és van-e valaki, aki a történtekért szégyelli magát?

15. A VBI irányába megcsappant bizalmat mi módon gondolja a VBI vezetése legalább részben visszaszerezni?

16. Az ártatlan munkatársak védelme során felmerült költségeket a VBI óhajtja-e megtéríteni? Ha esetleg nem, akkor mi okból?

17. Kondor Balázs és a munkatársai írásbeli véleménye a balesettel kapcsolatban miért nem került a rendőrségnek első alkalommal küldött jelentésbe, vagy legalább a mellékletébe?

18. Farkas Zoltán miért tudakolta olyan nagy vehemenciával, hogy miként került a rendőrség birtokába a fentiekben említett vélemény?

19. Miért nem volt jelen a KBSz 2018.03.06-i - előre is időben meghirdetett - megbeszélésén a vasútbiztonság vezetője, illetve a budapesti VBI szervezet vezetője?
(A vasútbiztonság vezetője azért, hogy elmagyarázza miért nem adott észrevételt a KBSz előzetes anyagához a 60 nap alatt, a budapesti VBI vezetője pedig azért, hogy a megbeszélés előtti napon beadott észrevételeit indokolja, és a feltenni szándékozott kérdésekre válaszoljon?)

20. Ha halaszthatatlan és előre nem látott ok miatt maradtak távol, a VBI főigazgatója miért nem gondoskodott helyettesítésükről, vagy miért nem kötelezte őket - akár a szabadságuk megszakításával is - a jelenlétre? (Elvégre két vasutas munkavállaló büntetőeljárásának kimenetele forgott kockán.)

21. A budapesti VBI szervezet miért vonta nagy hirtelen vissza az előzetesen a MÁV Zrt. VBI főigazgatóságán gondosan és hosszasan egyeztetett anyagát?

22. Miért nem küldte meg a VDSzSz Szolidaritás képviselőjének kifejezett írásbeli kérésére sem a budapesti VBI szervezet 2018.03.05-én a KBSz-hez e-mailben megküldött anyagát?

23. Miért vonta vissza a VBI a KBSz-hez megküldött fent nevezett tanulmányt?

24. Mi hátráltatta, hogy az inkriminált anyag a KBSz által felhívott 60 napos határidőn belül elkészüljön, és a MÁV Zrt. nevében a KBSz-hez benyújtsák?

25. A KBSz 2018.03.06-i ülésén a VBI jelenlévő képviselője, továbbá az Újszász állomás szakmai és munkáltatási felügyeletét ellátó szolnoki csomóponti főnök (Kondor Balázs) nem kifogásolta a zárójelentés tervezetében foglaltakat. Ezt nehéz nem egyetértésként értelmezni, de vajon a VBI miért nem tekinti annak?

26. A VBI milyen kétséget kizáró módon tudja bizonyítani, hogy a 2016.09.13-án kelt „Szakmai vélemény” készítője és aláírója a néhai Hosszú Lajos? (Különös figyelemmel arra, hogy szegény Hosszú Lajos a vizsgálat időtartama alatt elhunyt, így jó emlékének megőrzése a VBI-nek is feladata. Álláspontunk szerint a rendelkezésre álló iratok alapján nem ő az említett irat készítője és aláírója.)

27. Miért nem szerepelnek a 2016.08.22 és 2016.08.29-én kelt műszaki szakvélemények (mindkettő - számunkra kétségtelenül - néhai Hosszú Lajos TEB műszaki szakértő munkája) a vizsgálati jelentésben?

28. A VBI miért csak pótlólag, rendőrségi felhívásra csatolta a vizsgálati anyaghoz?

29. A VBI szándékozik-e hamis vád és mentőkörülmény elhallgatásának alapos gyanúja okán büntetőfeljelentést tenni?

30. Mi a biztosíték arra, hogy a VBI eddigi valamint jövőbeni vizsgálatait nem befolyásolták, befolyásolják koncepciós hatások? (Csak remélni merjük, hogy nem ezért övezi titkolózás a vizsgálati anyagokat.)

31. Miért nem tett a VBI feljelentést, például az AWT vasúttársaság 2016. decemberi jákó-nagybajomi és a 2017. augusztusi bükkösdi, a vasúti közlekedés biztonságát közvetlenül, mitöbb: kirívó módon veszélyeztető eseményei miatt?

32. Várható-e, hogy a VBI által havonta kiadott baleseti tájékoztató a jövőben bővített tartalommal, az okozati összefüggésekre rávilágítva jelenik meg annak érdekében, hogy a történt események korrekt leírásából az ok és okozati összefüggések feltárásából az érdeklődők a megfelelő és szükséges tanulságokat levonva, a munkájuk során azokat felhasználva csökkentsék a baleseti veszélyek kockázatát?

Budapest, 2018. április 6.