Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7235/html/vet-ules-2019-februa.html

VÉT-ülés, 2019. február 26.MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET A 2020-2022. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEKRŐL

A Megállapodást aláíró felek a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása, a vállalatcsoport munkaerő-piaci pozíciójának erősítése, valamint a vasutas hivatás iránti elkötelezettség megtartása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

A Megállapodás hatálya:
A MÁV Zrt. jelen Megállapodás aláírásával vállalja azt is, hogy a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságok esetében tulajdonosként – a jelen Megállapodásban foglaltakkal mindenben megegyezően – biztosítja a bérintézkedések végrehajtását.
Jelen Megállapodás a MÁV Zrt.-nél és a konszolidációs körbe bevont gazdasági társaságoknál munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül.

A 2020-2022. évekre – a MÁV Zrt.-re és a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságokra – vonatkozó általános szabályok:
A bevezetőben megfogalmazott célok elérése érdekében, a munkavállalói érdekképviseletek, a munkáltató és a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium által elfogadott elveknek megfelelően az átlagos éves alapbér-fejlesztési mérték az egyes években az alábbiak szerint alakul:
A MÁV Zrt.-nél és a Megállapodás hatálya alá tartozó gazdasági társaságoknál az átlagos alapbéremelés:
- a 2020. évben, a tárgyévre prognosztizált magyarországi GDP növekedés és a tárgyévre prognosztizált fogyasztói árindex változás együttes értéke, plusz 2% munkaerő-piaci kompenzáció,
- a 2021. évben, a tárgyévre prognosztizált magyarországi GDP növekedés és a tárgyévre prognosztizált fogyasztói árindex változás együttes értéke, plusz 3% munkaerő-piaci kompenzáció,
- a 2022. évben, a tárgyévre prognosztizált magyarországi GDP növekedés és a tárgyévre prognosztizált fogyasztói árindex változás együttes értéke, plusz 3% munkaerő-piaci kompenzáció.
(A GDP növekedés és a fogyasztói árindex változás mértékét, a tárgyévre vonatkozó, Magyarország Kormánya által az Országgyűlésnek benyújtott, a Központi Költségvetésről szóló törvényjavaslat indoklásának, makrogazdasági mutatók mellékletében foglaltaknak megfelelően kell figyelembe venni. Ennek hiányában a tárgyévet megelőző év decemberében a Pénzügyminisztérium (illetve az ezt a tevékenységet ellátó minisztérium) által kiadott Makrogazdasági és Költségvetési előrejelzésben foglalt adatok a mértékadóak.)

Amennyiben a minimálbér, illetve a garantált bérminimum éves emelésének mértéke a fenti általános szabályokban foglalt átlagos éves alapbér-emelési értékeket meghaladja, úgy az átlagos alapbéremelés mértékét azzal megegyezően kell megállapítani.

Az alapbéremelés mértékének számítása: (GDP volumen index X Fogyasztóiár-index) / 100 – 100 (%) + tárgyévi munkaerő-piaci kompenzáció (%)

A mértéket a tizedes érték 0,5 alatti értékénél 0,5-re, míg a feletti értéknél egészre kerekítve kell meghatározni.

Az alapbéremelés kizárólag a jelen Megállapodás szerint, a MÁV Zrt.-nél vagy a Megállapodásban érintett gazdasági társaságoknál kötött éves bérmegállapodásokban foglaltaknak megfelelően hajtható végre.

A tárgyévre vonatkozó alapbér-emelés részletes végrehajtásáról az aláíró felek tárgyév január 31-éig megállapodnak.
Jelen megállapodás személyi hatálya nem terjed ki azon munkavállalókra, akik a MÁV Zrt.-nél illetve a Megállapodásban érintett gazdasági társaságoknál alkalmazott prémiumrendszer hatálya alá tartoznak és részükre a tárgyévben prémiumfeladatok kerültek kitűzésre. (együttes feltétel)

Munkáltatói önkéntes nyugdípénztári és egészségpénztári tagdíj-kiegészítés:
A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke a MÁV Zrt.-nél, a Megállapodás megkötése előtti mértékeket is figyelembe véve:
- 2019. január 1. napjától – határozatlan időre – a munkavállaló alapbérének 4%-a.
A munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke a MÁV Zrt.-nél:
- 2019. július 1. napjától a munkavállaló alapbérének 1%-a,
- 2020. január 1. napjától a munkavállaló alapbérének 1,5%-a,
- 2021. január 1. napjától – határozatlan időre – a munkavállaló alapbérének 2%-a.
A jelen Megállapodásban foglalt munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagdíj-kiegészítéseknek a konszolidációs körbe bevont vállalatoknál alkalmazandó mértékét, (az eddig ott fizetett kiegészítéseket alapul véve) az adott társaságnál kötött éves bérmegállapodások tartalmazzák.

A szolgálati idő (szenioritás) elismerése:
Az aláíró felek a MÁV Zrt.-nél 2017. június 19.-én, a MÁV-START Zrt.-nél 2017. június 28.-án kötött, „a szolgálati idő elismerése” tárgyú megállapodások rendelkezéseit – változatlan vagy közösen meghatározott új tartalommal – 2020. január 1-i hatállyal a Társaságok Kollektív Szerződésébe emelik.

A 11703/2017/MÁV. sz. Megállapodás kiegészítése:
Az aláíró felek a magyarországi munkaerő-piaci helyzet alakulásának ismeretében, a vasutas munkavállalóknak a vállalatcsoportban való megtartása és a létező munkaerőhiány pótlásának érdekében, a 11703/2017/MÁV. sz. Megállapodás kiegészítéseként, annak hatályát (így személyi jellegű hatályát is) megtartva, 2019. év január 1.-ei hatállyal további 5%-os átlagbérfejlesztésben állapodnak meg.

Záró rendelkezések:
Aláíró felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásukat az annak megkötésekor ismert – különösen a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítására vonatkozó – jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kötötték.
Az aláíró szakszervezetek kijelentik, hogy a jelenleg ismert jogszabályi körülmények változatlansága esetén a jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt további bérköveteléssel nem kívánnak élni.

Budapest, 2019. február