Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7489/html/debrecen-tszvi-telep.html

Debrecen TSZVI telepállomásain az „újranyilatkoztatási kampány” leállítását kérte a VDSzSz Szolidaritás!


Ezen kívül Ughy Kálmán, a MÁV-Start üzemeltetési igazgatójánál és Dr. Milovecz Márk, a vállalat munkajogi vezetőjénél kezdeményeztük a bevezetni kívánt új nyomtatvány visszavonását, újragondolását, és kértük, hogy a tagtársaink által már aláírt nyilatkozatokat tekintse semmisnek a munkáltató!

A Debrecen TSZVI területén dolgozó jegyvizsgáló kollégák körében komoly értetlenséget váltott ki, hogy a munkáltató egy „Megbízás” (illetve alá szerkesztve „Felelősségvállalási nyilatkozat”) címet viselő nyomtatvány aláírására szólította fel őket. Mivel az érintettek mindegyike már korábban is rendelkezett aláírt felelősségvállalási nyilatkozattal, és egy új típusú (szövegezésű) formanyomtatvány bevezetésének indokával kapcsolatban érdemi tájékoztatást nem kaptak, így a munkáltatói kezdeményezés jogos aggodalmat váltott ki a tagtársaink körében.

Ezen aggodalmat tovább fokozta az a körülmény, hogy ilyen kezdeményezéssel –információnk szerint - a munkáltató kizárólag a Debrecen TSZVI területén foglalkoztatott jegyvizsgálók vonatkozásában élt.

Emellett az aláíratni kívánt nyomtatvány egyes tartalmi elemeit illetően is kifogásolható.
Ezek körébe sorolható az a megfogalmazás, hogy a jegyvizsgáló „tudomásul veszi, hogy az általa átvett pénztárért (pénztárakért) teljes anyagi, munkajogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik”, továbbá „az általa kezelt pénztárért (pénztárakért), melyeket személyes pénztárátadás során átvett”, teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Nem vitatva, hogy a jegyvizsgáló a munkája során pénz- és értékkezelőnek minősül, álláspontunk szerint pénztárat (pláne többesszámban: pénztárakat!) nem vesz át, személyes pénztárátadás a jegyvizsgálói munkavégzés során nem történik, így ilyet a tagtársaink érthetően nem kívánnak tudomásul venni.

Fájóan hiányolják továbbá a Munka törvénykönyve által a megőrzési felelősség fennállásának előfeltételeként nevesített egyéb körülményekre („visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel”) való utalást, különös tekintettel arra, hogy a nyilatkozat záró mondata azt kívánja deklarálni, miszerint a kollégák „a megőrzési felelősségre vonatkozó jogszabályokat és azok magyarázatát megismerték és megértették”.

Ilyen jogszabályismertető és magyarázat nem lehet korrekt és teljeskörű a felelősség alóli mentesülésre vezető körülmények ismertetése és magyarázata nélkül, amelyek azonban a nyomtatványból sajnálatosan kimaradtak.

A fentiek kapcsán a munkáltató tájékoztatását kérte az alábbiakra nézve:

  • mi indokolta, hogy a Debrecen TSZVI területén a már meglévő, hatályos munkavállalói nyilatkozatok helyett új típusú, tartalmú nyomtatványok kerüljenek bevezetésre?
  • mennyiben érinti, vagy változtatja meg ezen új nyilatkozat megléte a jegyvizsgáló kollégák anyagi, munkajogi és büntetőjogi felelősségét?
  • miért tartalmazzák a bevezetni kívánt nyilatkozatok a fenti, félreértésre alkalmas pontatlanságokat, illetve hiányosságokat?
  • amennyiben az új tartalmú nyomtatványok bevezetését a munkáltató indokoltnak tekinti, miért nem hálózati szinten egységes szövegű nyomtatványokat kíván bevezetni? Fűződik-e valamely különös érdek ahhoz, hogy az ilyen típusú nyomtatványok szervezeti egységenként, telephelyként eltérő szövegezésűek, tartalmúak legyenek?
  • az esetleges alaptalan aggodalmak és félreértések elkerülése érdekében miért nem tartja a munkáltató indokoltnak, vagy célszerűnek egy ilyen „nyilatkoztatási kampány” megkezdése előtt a munkavállalói érdekképviseletek tájékoztatását, véleményének kikérését?

Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke kérte, hogy a fentiek megnyugtató tisztázásáig – nem utolsósorban a hálózati szintű egységes gyakorlat kialakításához fűződő érdekeket is – a Debreceni TSZVI telepállomásain megkezdett „újranyilatkoztatási kampányt” leállítani, a bevezetni kívánt új nyomtatványt visszavonni, újragondolni, és a tagtársaink által már aláírt nyilatkozatokat semmisnek tekinteni szíveskedjenek!

Letölthető dokumentumok:
Felelossegvallalasi_nyilatkozat_utazok.pdf (122 kb)